Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium 

Baranya Megyei SZC
II. Béla Technikum
és Kollégium
Pécsvárad
Partnereink:Szava Bt.
Arbasüt Kft. Komló
Darumadár Kft. Sellye
Balogh Bálint vállalkozó Hidas
Becze József vállalkozó Hird
Húsgyúró Kft. Geresdlak
Kondi-Hús Kft. Szederkény
Mg. Zrt. Szabadszentkirály
Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécsvárad

Közzétételi lista

A Pécsi SZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
közzétételi listája a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: http://bela2.hu/felvetelizoknek/
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 9. osztályainkba a felvételi a KIFIR rendszeren keresztül történik, az ott meghirdetett csoportok és létszámok a fenntartó engedélyével kerülnek fel a rendszerbe.
A 2019/2020-es tanévben nappali tagozaton a következő képzéseink indulnak:
szakgimnázium:
- rendészet és közszolgálat ágazatban 2 osztály közszolgálati ügykezelő/ügyintéző
szakközépiskola:
- pék-cukrász
- húsipari termékgyártó
- rendészeti őr

A kollégium felvételi tájékoztatója

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezményeke, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
A Pécsi Szakképzési Centrum szabályai szerint.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Nem rendelkezünk a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékeléssel.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Nyitva tartás: tanítási napokon 7:00-20:00 (ügyintézés 15:00 óráig), iskolai szünetekben ügyelet külön hirdetmény alapján.

Események, rendezvények a munkatervekben találhatók:
PSZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma M U N K A T E R V a 2019/2020. tanévre
Iskolai munkaterv (benne a kollégiumi munkaterv a 37. oldaltól)

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával)
Az intézményi tanfelügyelet megállapításai.

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
SZMSZ
Házirend
Pedagógiai program

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
táblázatos formában itt
Megjegyzés: a munkaköri besorolás a többségi elv alapján történt (a pedagógus oda lett sorolva, ahol a legtöbb órája van.)

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
- iskolatitkár, 1 fő, középfokú végzettség, gyors- és gépíró
- rendszergazda, 1 fő, főiskola, informatika szakos tanár

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Kompetenciamérés: lekérdezhető itt, illetve összegyűjtve megtalálhatók ebben a mappában.
Netfit mérés: a jogelőd Pécsváradi II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium adatai lekérdezhetők itt, a jelenlegi adatok pedig itt.

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Évfolyamismétlők száma ebben a táblázatban olvasható.
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei ebben a táblázatban olvasható.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
SZMSZ 26.-77. oldala.
Diákkörök létrehozása: Házirend 3.3-as pont.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A hétvégi házi feladatokra nincsenek speciális szabályok.
A témazáró dolgozatokat a házirend így szabályozza:
„A tanulók joga, hogy dolgozatukat értékelve 15 munkanapon belül megkapják. Ellenkező estben a tanuló kérheti, hogy ne kerüljön az érdemjegy az osztálynaplóba. A tanár egy héttel a témazáró dolgozat íratása előtt köteles jelezni az osztálynak a dolgozatíratás szándékát. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.”

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az időpont kijelöléséről a Pedagógiai Program 37. oldala rendelkezik, mely szerint az éves munkatervben kell rögzíteni az osztályozó vizsgák időpontját, de különleges esetekben (pl. más iskolából átvett tanuló esetén nem állna rendelkezésre elég idő a felkészüléshez) ettől igazgatói engedéllyel el lehet térni. A követelmények megegyeznek a helyi tanterv adott tárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Ebben a táblázatban olvasható.

Kollégiumi közzétételi lista
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Az iskolai lista tartalmazza a kollégiumi nevelőket is.

Szabadidős foglalkozások köre
Kollégista tanulóink a 2019/2020-es tanévben a következő szabadidős foglalkozások közül választhatnak:
szakkörök:
-asztalitenisz szakkör
-labdarúgás szakkör
-informatika szakkör
-egészségnevelés szakkör
-ember és társadalom szakkör
-tanulásmódszertan szakkör
-film szakkör
-kertészet szakkör
-dekorációs szakkör
-kreatív szakkör
-barkács szakkör

korrepetálások:
-szakmai felzárkóztatás
-történelem felzárkóztatás
-angol felzárkóztatás
-magyar felzárkóztatás

tehetséggondozás:
-történelem

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
Nincs externátusunk.

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám
Kollégiumi csoportok száma 2019/2020
- 1. csoport 21 fő
- 2. csoport 20 fő
- 3. csoport 24 fő